Koolitus, siseviimistlus ja välisviimistlus töötades dekoratiivsete kergete krohvidega (algajatele)

 Täienduskoolitusasutuse nimetus: Ehitajate Koolituskeskus OÜ (ehitajatekoolituskeskus.ee)

Õppekava nimetus: Dekoratiivsete kergete krohvidega töötamise koolitus 

Õppeastmed: Täiskasvanute täiendkoolitus algajatele 

Õppekavarühm: Ehitus ja tsiviilrajatised

Toimumisaeg: Aastaringselt, 36 ak.h. (6 tööpäeva, 4 nädala jooksul)

Õppekeel: Eesti keel, vene keel ja inglise keel

 

Õpingute alustamise tingimused: Koolitusele võetakse vastu selleks soovi avaldanud täiskasvanuid (alates 18. aastast), kes soovivad omandada oskuse dekoratiivsete kertege krohvidega töötamiseks ja tulevikus selles valdkonnas ka tööd alustada. NB! Tervislik seisund peab võimaldama tööd ehitusvaldkonnas.

 

Õppe kogumaht:

 

Teooria: 8 akadeemilist tundi

 • Dekoratiivsete kertege krohvidega töötamise ohutustehnika
 • Dekoratiivsete kertege krohvidega teoreetiline põhiuuring
 • Tööriistadega töötamise teoreetiline põhiuuring
 • Teoreetiline uuring töö kohta materjalidega, mida kasutatakse ruumi korrektseks pakendamiseks

 

Praktika: 36 akadeemilist tundi

 • Ruumide korrektse pakendamise praktiline uurimine
 • Dekoratiivsete kertege krohvide ja tööriistadega töötamise praktiline uurimine

 

Õpiväljundid:                                             

Pärast kursuse läbimist:

 • Õpilane omab vajalikke teoreetilisi teadmisi ja praktilisi oskusi töös dekoratiivsete kertege krohvidega
 • Õpilane tunneb ja järgib tööde teostamise tehnoloogilist järjekorda ning valdab õigeid ja ratsionaalseid töövõtteid
 • Õpilane tunneb ja järgib kvaliteedinõudeid tööde teostamisel
 • Õpilane tunneb töötervishoiu ja tööohutuse nõudeid ja järgib neid dekoratiivsete kergete krohvidega töö teostamisel

 

Koolituse eesmärk: Õpilane peab muutuma tööturul konkurentsivõimeliseks ning olema valmis ka professionaalseks tegevuseks dekoratiivtööde aplikaatorina ettevõtetes

Õpiväljundite seos kutsestandardi või tasemeõppe õppekavaga: Kutsestandard –  “ Aplikaator – tase А”

Õppematerjalide loend: Õppetöös kasutatakse Ehitus Art Design OÜ õppematerjale

Õppekeskkonna kirjeldus: Teoreetiline osa toimub aadressil Pae 29, Tallinn, praktiline osa aga aadressil Tartu mnt 80J, Tallinn või Ritsika vkt. 36, Kohtla-Jarve, Ida-Virumaa. Teoreetilised klassid on klassid, mis on varustatud õppimiseks vajalike tehniliste vahenditega. Kooliklass, kus toimub teoreetiline koolitus, on varustatud ka esitluste projektoriga. Praktiline töö toimub selleks ette nähtud ruumides, kus on kastid, millel on kõik dekoratiivsete kertege krohvidega töötamiseks vajalikud tööriistad, samuti dekoratiivsed kerged krohvid ise. Õpilased kasutavad õppimise ajal dekoratiivsete kergete krohvidega töötamiseks kaasaegseid tööriistu.

Võimalik õpe ka veebikeskkonnas (GVO Conference), õppe alustamisel veebikeskkonnas saadetakse registreerunud isikule posti teel kõik vajalikud materjalid treeninguteks-lõputöö ja teadmiste kontroll tuleb sooritada siiski vahetult õppeklassis/õppetöökojas.

Hindamine:

Kursuse edukaks lõpetamiseks peavad olema täidetud alljärgnevad tingimused:

 • Läbitud teoreetiline ja praktiline väljaõpe kooli õppebaasis kokku vähemalt 70% ulatuses
 • Teha 2 praktilist ülesannet kooli õppebaasis

Hindamiskriteeriumid:

Praktiliste tööde teostamisel on järgitud tööülesannet, tööde tehnoloogiat ning kvaliteedinõudeid, samuti töötervishoiu- ja tööohutusnõudeid töö erinevatel etappidel. 

 

Väljastatavad dokumendid:

Kui on täidetud kõik hindamiskriteeriumites välja toodud tingimused, väljastatakse kooli tunnistus õppekava eduka läbimise kohta. Kui eesmärk jäi saavutamata, aga õpilane külastas vähemalt 60% tundidest, väljastatakse talle tõend kursusel osalemise kohta.

 

Õppekava kinnitatud: 25.04.2023