Koolitus epoksiidvaikudega töötamiseks 36 ak.t. (algajatele)

Täienduskoolitusasutuse nimetus: Ehitajate Koolituskeskus OÜ (ehitajatekoolituskeskus.ee)

Õppekava nimetus: Koolitus epoksiidvaikudega töötamiseks 

Õppeastmed: Täiskasvanute täiendkoolitus algajatele

Õppekavarühm: Tootmine ja töötlemine 

Toimumisaeg:  Aastaringselt, 3 korda nädalas, 4 nädala jooksul

Õppekeel: Eesti keel, vene keel ja inglise keel

 

Õpingute alustamise tingimused: Koolitusele võetakse vastu selleks soovi avaldanud täiskasvanuid (alates 18. aastast), kes soovivad omandada oskuse epoksiidvaikudega  töötamiseks ja tulevikus selles valdkonnas ka tööd alustada. NB! Tervislik seisund peab võimaldama tööd ehitusvaldkonnas.

 

Epoksiidvaikudega töötamise koolituse lühikokkuvõte:

Koolitus hõlmab epoksiidvaikudega töötamise õpetamist, mida laialdaselt kasutatakse ehituses.

Koolituse käigus annavad teadmisi epoksiidvaikude peamiste omaduste, kasutusviiside ja töö põhimõtete kohta ning ka ohutustingimustest töötamise ajal.

Õpilased õpivad, kuidas valida õige pind enne vaigu kandmist, kuidas segada koostisosi ja kuidas kanda vaiku pinnale.

Koolitusel käsitletakse ka probleemide töötlemist ja defektide kõrvaldamist, mis võivad tekkida epoksiidvaikudega töötamise käigus.

Koolituse lõppedes omad õpilased vajalikke oskusi ja teadmisi edukaks töötamiseks epoksiidvaikudega ehitusvaldkonnas.

 

Õppe kogumaht:

Teooria: 12 akadeemilist tundi

 • Ohutustehnika tööriistadega töötamiseks, mida kasutatakse epoksiidvaikudega töötamiseks
 • Erinevate epoksiidmaterjalide teoreetiline põhiuuring
 • Ettevaatusabinõud epoksiidvaiguga töötamisel
 • Vaikude segamise alused
 • Vaigu erinevused: paks, keskmine ja vedel
 • Korralikult hoolitseda epoksiidvaigu toodete eest

 

Praktika: 24 akadeemilist tundi

 • Epoksiidmaterjalidega töötamise praktiline uurimine
 • Praktiline uuring tööriistadega töötamise kohta, mida kasutatakse epoksiidvaikudega töötamiseks
 • Praktiline õppimine ja vaikude segamine epoksiid toodete jaoks
 • Eksklusiivsete tööpindade loomine marmori imitatsiooniga

 

 

Töökoha korraldamine ja tööriistade ettevalmistamine on eduka ja ohutu töö alus epoksiidi ja epoksiidvaiguga. Siin on mõned olulised sammud, mis aitavad töökohta õigesti korraldada ja valmistada kõik vajalikud tööriistad epoksiiddmaterjalidega töötamiseks:

 

 1. Ventilatsioonikontroll ja ettevalmistus ruumis.
 1. Tööpinna puhastamine prahist ja tasandamine vajadusel.
 1. Töökoha kaitsmine.
 1. Põhiliste tööriistade ettevalmistamine.
 1. Abitööriistade ettevalmistamine.
 1. Kasti peal olevate epoksiidmaterjalide juhiste hoolikas läbilugemine. See aitab vältida segamise ja katmise ajal vigu.
 1. Töö epoksiidmaterjaliga.

 

 

Õpiväljundid: 

Pärast kursuse läbimist:

 • Õpilane omab vajalikke teoreetilisi teadmisi ja praktilisi oskusi töös epoksiidvaikudega
 • Õpilane tunneb ja järgib tööde teostamise tehnoloogilist järjekorda ning valdab õigeid ja ratsionaalseid töövõtteid
 • Õpilane tunneb ja järgib kvaliteedinõudeid tööde teostamisel
 • Õpilane tunneb töötervishoiu ja tööohutuse nõudeid ja järgib neid vaikudega tööde teostamisel
 • Õpilasel on vajalikud teoreetilised teadmised ja praktilised oskused oma töökoha nõuetekohaseks ja ohutuks varustamiseks
 • Õpilasel on vajalikud teoreetilised teadmised ja praktilised oskused gaasipõletiga töötamiseks
 • Õpilasel on kõik teadmised ja oskused epoksiidpindade tõeliseks ja ohutuks lihvimiseks
 • Õpilasel on vajalikud teoreetilised teadmised ja praktilised oskused epoksiidvaigutoodete hooldamisel

 

Koolituse eesmärk: Õpilane peab muutuma tööturul konkurentsivõimeliseks ning olema valmis ka professionaalseks tegevuseks  ettevõtetes

 

Õpiväljundite seos kutsestandardi või tasemeõppe õppekavaga:

Kutsestandard – “Taseme Meister A”

 

Õppematerjalide loend: Õppetöös kasutatakse Ehitus Art Design OÜ õppematerjale

 

Õppekeskkonna kirjeldus: Teoreetiline ja praktiline osa on aadressil Tartu mnt 80J, Tallinn. Teoreetilised klassid on klassid, mis on varustatud õppimiseks vajalike tehniliste vahenditega. Kooliklass, kus toimub teoreetiline koolitus, on varustatud ka esitluste projektoriga. Praktiline töö toimub selleks ette nähtud ruumides, kus on kastid, millel on kõik vaikudega töötamiseks vajalikud tööriistad, samuti epoksiidkatted ise. Õpilased kasutavad õppimise ajal kaasaegseid tööriistu.

 

Hindamine:

Kursuse edukaks lõpetamiseks peavad olema täidetud alljärgnevad tingimused:

 • Läbitud teoreetiline ja praktiline väljaõpe kooli õppebaasis kokku vähemalt 70% ulatuses
 • Teha 2 praktilist ülesannet kooli õppebaasis 

 

Hindamiskriteeriumid:

Praktiliste tööde teostamisel on järgitud tööülesannet, tööde tehnoloogiat ning kvaliteedinõudeid, samuti töötervishoiu- ja tööohutusnõudeid töö erinevatel etappidel.

 

Väljastatavad dokumendid:

Kui on täidetud kõik hindamiskriteeriumites välja toodud tingimused, väljastatakse kooli tunnistus õppekava eduka läbimise kohta. Kui eesmärk jäi saavutamata, aga õpilane külastas vähemalt 60% tundidest, väljastatakse talle tõend kursusel osalemise kohta.

 

Õpetaja: Valerijs Karlovskis. Töö kogemus 15 aastat, täiskasvanute õpetamise kogemus tootmises 5 aastat.

 

Õppekava kinnitatud: 04.05.2023