Koostaja-keevitaja koolitus

 

Täienduskoolitusasutuse nimetus: Ehitajate Koolituskeskus OÜ (ehitajatekoolituskeskus.ee).

Õppekava nimetus:  Koostaja-keevitaja koolitus – 80 ak.t.

Õppekavarühm ja õppekava koostamise alus: 521 Mehaanika ja metallitöö.

Õppeastmed: Täiskasvanute täiendkoolitus.

Õppekeeled: Eesti keel, vene keel.

Toimumisaeg: Aastaringselt, 10 õppepäeva.

Koolitusele registreerimisinfo: Registreerimine kohapeal.

Sihtgrupp ja õpingute alustamise tingimused:
Keevitaja-koostaja koolitusele võetakse vastu selleks soovi avaldanud täiskasvanuid (alates 18. eluaastast) avalduse alusel vastavalt tingimustele. Õppima võetakse kõik soovijad, kes täidavad õpingute alustamiseks seatud nõuded.

Paigutamine rühmadesse: Õpilaste rühmadesse jaotamisel arvestatakse õppija kõnekeelt.

Õppe kogumaht (ak.h.):
100 akadeemilist tundi, millest:

  • 10 ak.h. on auditoorne osa,
  • 70 ak.h. on praktika õppeklassis,
  • 20 ak.h isesisev töö.

 

Õppemeetodid:

Loengud : jooniste lugemine , tingmärgid ja metallide koostis ja ohutustehnika
Praktikaõpe: individuaalsel keevituskohal koosneb instruktori erinevate ülesannete täitmisest.

Veebipõhine õpe: Olemas (MS Teams, Meet või mõni muu vastav keskkond).


Õppe eesmärk:
Koolituse lõpuks koostaja koostab mitmesuguseid konstruktsioone (materjalideks: madalsüsinik teras , roostevaba (CrNi) teras ja alumiinium) vastavalt joonistele . Vastutusrikkamate tööde (kontrolli nõudvad tooted) puhul konsulteerib ja teeb koostööd vahetu juhi või koordinaatori või meistriga. Koostaja kasutab oma töös koostude fikseerimiseks järgmist keevitusviisi: MIG/ MAG 135/136 ja TIG 141.

 

Õpiväljundid:
Koolituse lõpuks keevitaja-koostaja:
‣ Kasutab tööjooniseid, tööjuhendit ja tehnoloogilist kaarti (WPS).
‣ Valib töövahendeid ja keevitusvahendeid.
‣ Seadistab keevitusseadmeid ja valib režiime.
‣ Korraldab nõuetekohaselt töökoha.
‣ Valib isikukaitsevahendeid.
‣ Teostab detailide ja koostude ettevalmistust ja koostamist.
‣ Teab, kuidas teostada kvaliteedi kontrolli ja vajadusel parandada defekte.
‣ Oskab fikseerida detaile MIG/MAG 135/136 ja TIG 141 keevitusmeetodi abil.

 

Õppe sisu:
1.1
       Töökoha korraldamine, tootmis- ja abivahendite valimine ja ettevalmistamine
1.1.1    Tööjoonise, tööjuhendi ja tehnoloogilise kaardiga (WPS) tutvumine.
1.1.2    Töövahendite valimine.
1.1.3    Keevitusahendite valimine.
1.1.4    Keevitusseadmete seadistamine ja režiimi valimine.
1.1.5    Nõuetekohase töökoha korraldamine.
1.1.6    Isikukaitsevahendite valimine.

1.2       Detailide ja koostude ettevalmistamine ja kontrollimine.
1.2.1    Detailide ettevalmistamine ja koostamine.
1.2.2    Koostude ülesseadmine keevitamiseks ja nende kontrollimine.

1.2.3    Koostude liitmine kasutades keevitusmeetodeid MIG/MAG 135,136  ja TIG 141.

1.3       Kvaliteedi kontrollimine ja defektide parandamine.
1.3.1    Koosti kontrollimine.
1.3.2    Lõppkontrolli tegemine.

 

Õppekeskkonna kirjeldus:
Nii teoreetiline kui ka praktiline osa toimuvad aadressil Pae 29, Tallinn. Teooria auditooriumis ja töökojas on tagatud ohutus- ja tervisenõuded. Teooria õppimiseks on meil 4 klassiruumi sõltuvalt õpetatavast ainest, iga klass mahutab 30+ inimest. Teoreetiline osa väljastatakse kodus teadmiste kinnistamiseks elektrooniliselt (mälupulkadel). Samuti väljastame praktilise poole õppeks nii isikukaitse kui ka töövahendid.

 

Õppematerjalide loend: Ehitajate Koolituskeskus OÜ õppematerjalid ja “Keevitus — Sütitav idee” keevitamise käsiraamat. T. Karaganova.

 

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid: Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt 80% tundidest. Lisaks tuleb koostada konstruktsioon vastavalt WPS-ile.

 

Hinnatakse:

Teooria testidele vastamisel peab õigete vastuste osakaal olema 12 vastust 20st küsimusest.

  • Keevitus ja monteeritatavad konstruktsioonid. Metallkonstruktsioonide koostamine ja fikseerimine. Jooniste lugemine, keevisliidete tähistamine EN ISO 2563 järgi.
  • Visuaalsel kontrollil detaili kokku keevitamine vastavalt WPS-ile.

 

Väljastatavad dokumendid: Tunnistus, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud. Tõend, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud tundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem, kui pooltes tundides.

 

Sisu lühikirjeldus: Kursus on mõeldud metallivaldkonna töötajatele, kes oma igapäevases töös puutuvad kokku ja vajavad kõrgkvaliteetseid ja täpseid keevitustöid. Kursus on suunatud professionaalsete praktiliste oskuste omandamisele. Kursuse läbinud õpilane oskab rakendada omandatud teadmisi, nimelt koostada vastavalt joonistele ja fikseerida koostusid erinevaid keevitusmeetodeid kasutades (MIG/MAG 135,136  ja TIG 141). Kursuse läbinud ja tunnistuse saanud õpilane on valmis töötama või praktikat sooritama.

 

Õpetaja: Artur Lohvart.

 

Õppekava kinnitatud: 06.03.2023