Puhastusteenindaja 3-taseme koolitus

Kogukestvus 80 akadeemilist tundi / millest 60 akadeemilist tundi teooriat ja 20 akadeemilist tundi praktikat

 

Täienduskoolitusasutuse nimetus: Ehitajate Koolituskeskus OÜ (ehitajatekoolituskeskus.ee).

Õppekava nimetus:  Puhastusteenindaja 3-taseme koolitus – 80 ak.t.

Õppeastmed: Täiskasvanute täiendkoolitus.

Õppekeeled: Eesti keel, vene keel.

Toimumisaeg: Aastaringselt, 10 õppepäeva.

Koolitusele registreerimisinfo: Registreerimine kohapeal või internetis.

Sihtgrupp ja õpingute alustamise tingimused:
Puhastusteenindaja koolitusele võetakse vastu selleks soovi avaldanud täiskasvanuid (alates 18. eluaastast) avalduse alusel vastavalt tingimustele. Õppima võetakse kõik soovijad.

Paigutamine rühmadesse: Õpilaste rühmadesse jaotamisel arvestatakse õppija kõnekeelt.

Sisu lühikirjeldus: Kursus on mõeldud koristusvaldkonna töötajatele, kes oma igapäevases töös puutuvad kokku klientidega kes vajavad kõrgekvaliteetseid koristustöid. Kursus on suunatud professionaalsete  praktiliste oskuste omandamisele. Kursuse läbinud õpilane oskab rakendada omandatud teadmisi.  Kursuse läbinud ja tunnistuse saanud õpilane on valmis töötama või praktikat sooritama.

Õppe kogumaht (ak.t.):
Kogukestvus 80 akadeemilist tundi.

Auditoorne osa 60 akadeemilist tundi.
• 40 ak.t on  , sissejuhatus, töövõtted, materjalid, suhtlemine kliendiga.
• 20 ak.t on ohutustehnika, kasutatava keemia ohutu käitlemine, isikukaitse vahendid , tööohutus masinatega töötamisel ja keskkonna hoidlik töötamine.

Praktiline osa 20 akadeemilist tundi, millest:
• 15 ak.t. on praktikat, instruktaaži puhastusseadmete kasutamiseks ja seadistamiseks ning kasutamiseks,
• 5 ak.t. on visuaalne kontroll teostatud tööde kvaliteedi hindamiseks.

 

Õppemeetodid:

Loengud : tööplaani koostamine, töövõtete ja vahendite valimine ja ohutustehnika
Praktikaõpe: praktika koosneb instruktori erinevate ülesannete täitmisest praktikakohal.

Veebipõhine õpe: Olemas (MS Teams, Meet või mõni muu vastav keskkond).


Õppe eesmärk:
Koolituse lõpuks suudab koolitatav iseseisvalt:
Määratleda objekti koristusvajaduse lähtudes mustuse liigist ja astmest ning koostab koristusplaani erineva otstarbega ruumidele Valib ja kasutab koristustarvikuid ja –masinaid. Viib läbi hoolduskoristust ja suurpuhastust.

 

Õpiväljundid:
Pärast õpingute lõpetamist õppija:

  1. Viib läbi hoolduskoristust, ehitusjärgset koristust ja suurpuhastust, hooldab tekstiile
  2. On ettevõtlik, korraldab oma töid plaanipäraselt, säästlikult ja tulemuslikult, teenindab kliente erinevates töösituatsioonides, järgides teeninduse head tava ja kutse- eetikat
  3. Käsitseb turvaliselt ja hooldab heaperemehelikult koristustöödel kasutatavaid masinaid ja seadmeid.
  4. Kasutab oma töös info- ja suhtlusvahendeid ning vajadusel leiab tööks vajalikku informatsiooni usaldusväärsetest infoallikatest
  5. Peab oma töödes kinni keskkonnanõuetest, on teadlik ja korraldab oma tegevuses jäätmekäitlust, hindab tööga kaasnevaid ohte ja riske ning võtab kasutusele abinõud nende maandamiseks.

 

Õppe sisu: Töökoha korraldamine, puhastus- ja abivahendite valimine ja ettevalmistamine. Tööde läbiviimine. Lõppkontroll
1.1.1    Töövahendite valimine.
1.1.2    Puhastusvahendite valimine.
1.1.4    Nõuetekohase töökoha korraldamine.
1.1.5    Isikukaitsevahendite valimine.
1.1.6    Tööplaani koostamine.
1.1.6    Tööde teostamine vastavalt tööplaanile.
1.1.7    Visuaalne lõppkontroll, vigade parandus.

 

Õppekeskkonna kirjeldus:
Nii teoreetiline kui ka praktiline osa toimuvad aadressil Pae 29, Tallinn. Teooria auditooriumis ja töökojas on tagatud ohutus- ja tervisenõuded. Teooria õppimiseks on meil 4 klassiruumi sõltuvalt õpetatavast ainest, iga klass mahutab 30+ inimest. Teoreetiline osa väljastatakse kodus teadmiste kinnistamiseks elektrooniliselt (mälupulkadel). Samuti väljastame praktilise poole õppeks nii isikukaitse kui ka töövahendid.

 

Õppematerjalide loend: A1koolitus õppematerjalid ja meie koostööpartnerite koostatud õppematerjalid ,,TERVETULOA PUHTAUSALA – WELCOME CLEANING,, tõlgituna eesti – ja vene keelde.

 

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid:
Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt 80% tundidest.

 

Hinnatakse:
Teooria testidele vastamisel peab õigete vastuste osakaal olema 12 vastust 20st küsimusest.

 

Väljastatavad dokumendid: Tunnistus, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud. Tõend, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud tundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem, kui pooltes tundides.

 

Õpetaja: Janno Pearen Ots

Õppekava kinnitatud: 01.02.2022