Sild- ja pukk-kraana juhi koolitus 72 ak.h (algajatele)

Täienduskoolitusasutuse nimetus: Ehitajate Koolituskeskus OÜ (ehitajatekoolituskeskus.ee)

Õppekava nimetus: Sild- ja pukk-kraana juhi koolitus – 72 ak.t

Õppekavarühm ja õppekava koostamise alus: Tehnika, tootmine ja ehitus

Õppeastmed: Täiskasvanute täiendkoolitus algajatele.

Õppekeeled: Eesti keel, vene keel.

Toimumisaeg: Aastaringselt, 9 õppepäeva.

Koolitusele registreerimisinfo: Registreerimine kohapeal või elektrooniliselt.

Sihtgrupp ja õpingute alustamise tingimused:  

Õppima võetakse kõik vähemalt 18. aastased soovijad, kellel on vähemalt põhiharidus ja kes täidavad õpingute alustamiseks seatud nõuded.

Paigutamine rühmadesse: Õpilaste rühmadesse jaotamisel arvestatakse olemasolevate teadmiste taset ja kõnekeelt.

Õppe kogumaht (ak.t):
110ak.t.(auditoorne töö 40ak.t, praktiline töö praktikaettevõttes, toimub juhendatud õppimine ettevõtte poolt määratud instruktori juhendamisel ja järelvalve all. 32ak.t), iseseisev töö 38 ak.t

Õppemeetodi Teoreetilised loengud ja praktika:

Auditoorne töö: Üldandmed kraanadest.  Jõuseadmed ja hüdraulika. Juhtimisseadmed.  Tööseadmed: tropid, lastihaardeseadmed, nooleseadmed.  Metallkonstruktsioonid ja tugi- ning pöördeseadmed. Kraana õige paigutus, Ohutus- ja elektriseadmed. Kraanade ekspluatatsioon. Tehniline hooldus. Sild-ja pukk-kraanakraana töö organiseerimine: laadimistööd, montaažitööd. Troppija signalisatsioon. Töökaitse  ja tuleohutusnõuded.

Praktiline töö: Praktikaettevõttes, toimub juhendatud õppimine ettevõtte poolt määratud instruktori juhendamisel ja järelvalve all.
Kellel on võimalus tõestada eelnevat praktikat, ei ole kohustus osaleda kõigis praktika tundides.Kohustus on ainult sooritada praktika eksam.

Iseseisev töö: Teooria loengutel saadud materjalide läbitöötamine (38 ak/h), iseseisev töö ei kuulu õppemahu (72 ak/h) hulka.

Veebipõhine õpe: Ei ole. On võimalik rakendada teooria osale, kui kontaktõpe ei ole lubatud.

Õppe eesmärk: Kursuse lõpuks Sild-ja pukk-kraana juht teostab töid Sild-ja pukk-kraanaga koormate teisaldamisel.

Õpiväljundid:

Koolituse lõpuks Sild-ja pukk-kraana juht:

 • Tunneb kraana ehitust. Teostab mehhanismide ja sõlmede ülevaatust ja reguleerimist enne töö alustamist. Selgitab rikked kraana töös. Teostab kraana juhtimist koorma teisaldamisel. Tunneb koormahaarde seadmete väljapraakimist. Tunneb masina ehitust, ekspluatatsiooni reeglid ja nende kasutamist. Oskab teostada põhitöid järgides tööohutuse nõuded.
 • Tunneb troppija koolituse seaduslikke aluseid Eristab erinevaid troppide liike
 • Analüüsib tropiharude kaldenurga mõju tropi kandevõimele Teostab töökoha tööeelset ülevaatust
 • Teostab troppide tööeelset kontrolli Valib tööks sobivad tropid
 • Tunneb troppide ehitust
 • Tunneb troppide väljapraakimise põhjuseid Praagib tööks kõlbmatuid troppe
 • Tunneb koormate troppidega sidumise mooduseid
 • Tunneb koormate haakimise korda konksudega ja haaratsitega Teeb kindlaks koorma kaalu
 • Tunneb traaversite kasutamise põhimõtteid
 • Teab autotranspordi laadimise põhimõtteid
 • Oskab laadida poolvaguneid
 • Analüüsib tropilipikutele kirjutatud andmeid
 • Teab troppide arvutuslikke tugevuse tagavarasid Kasutab vajadusel signaliseerimist
 • Tunneb esmaabi andmise põhimõtteid
 • Rakendab töös troppimise ohutusjuhendi nõudeid Oskab tegutseda tööõnnetuse korral

 

 

Koolituse sisu:

Üldandmed kraanadest.  Jõuseadmed ja hüdraulika. Juhtimisseadmed.  Tööseadmed: tropid, lastihaardeseadmed, nooleseadmed.  Metallkonstruktsioonid ja kraana õige paigaldamine. Ohutus- ja elektriseadmed. Kraanade ekspluatatsioon. Tehniline hooldus. Autokraanade töö organiseerimine: laadimistööd, montaažitööd. Troppija signalisatsioon. Töökaitse  ja tuleohutusnõuded

 • Tõstetrossid, -ketid, -lindid, -vööd
 • Tropikonksud, kraana tõstekonksud, tõsterõngad
 • Trossilukud, tõstesilmad
 • Kaubaaluste tõstekahvlid
 • Koormustabel
 • Mitmeharulised kett-tropid, kett-troppide tähistusetiketid
 • Haaratsid, tõsteklambrid
 • Traaversid, tõsteraamid, tõstekastid
 • Tropietiketid, nurgakaitsed
 • Troppide sidumine ja haakimine
 • Töötervishoiu ja tööohutuse seadus
  – Isikukaitsevahendid ja nende kasutamine Esmaabi osutamine
  – Tropiharude kaldenurga mõju tropi kandevõimele Koorma raskuskeskme määramine
 • Koorma kaalu määramine
  – Tööterritooriumi ja töövahendite tööeelne kotroll Ohutuse tagamine tööterritooriumil
 • Troppide praakimise kord
  – Enamlevinud vigastused troppidel Signaliseerimise kord
  – Troppimistööde käigus enamlevinud tööõnnetused ja nende ärahoidmine; Tegutsemine tööõnnetuse korral;
 • Troppimistööde ohutusjuhend

 

Eksamiks ettevalmistus
Proovitöö tulemuste analüüs

 

Õppekeskkonna kirjeldus:  Teoreetiline osa toimub aadressil Pae 29, Tallinn. Teooria auditooriumis on tagatud ohutus- ja tervisenõuded. Teooria õppimiseks on meil 4 klassiruumi sõltuvalt õpetatavast ainest, iga klass mahutab 30+ inimest. Teoreetiline osa väljastatakse kodus teadmiste kinnistamiseks elektrooniliselt (mälupulkadel).

 

Õppematerjalide loend: 

Ohutusjuhend, kasutus- ja hooldusjuhendid.

Õppetöös kasutatakse tänapäevaseid digitaalseid materjale ja Ehitajate Koolituskeskus OÜ näitlike õppevahendeid ja lisaks tutvutakse:

 • Seadme ohutuse seadus
 • Töötervishoiu ja tööohutuse seadus
 • Troppimistööde ohutusjuhend
 • “Kraanade ehituse ja ohutu eksplatatsiooni eeskirjad”.
 • “Kopli Sadama Ohutustehnika instruktsioonid”.
 • “Ohutu töötamise juhend. Kraanasid teenindavale troppijatele”.

 

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid:

Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt 80% teooria ja praktika tundidest. Lisaks on vaja sooritada eksamitest teoorias ja praktilises osas tuleb teostada eksamitöö hindamiskriteeriumidele vastavalt.

 

Hindamismeetodid: Teoreetiline test ja praktiline ülesanne: Teostab tõstetöid autokraanaga.

 

Lõpliku tulemuse kujunemine:
Hinnatakse: Erialase terminoloogia tundmist ja kasutamist, praktilise osa edukat läbimist planeeritud õppetööst. Teoreetilise eksami testi sooritamine ja praktilise ülesande: teostab tõstetöid Sild-ja pukk-kraanaga.

Hindamiskriteeriumid: testi küsimustest vähemalt 60% õigeid vastuseid. Hinnatakse ka üldist oskust Sild-ja pukk-kraanaga töötamisel.

 

Väljastatavad dokumendid: Kui on täidetud kõik hindamiskriteeriumites välja toodud tingimused, väljastatakse kooli tunnistus.

Kui eesmärk jäi saavutamata, aga õpilane külastas vähemalt 80% tundidest, väljastatakse talle tõend kursusel osalemise kohta.

 

Sisu lühikirjeldus: Kursus on mõeldud autokraanaga töötajatele, kes oma igapäevases töös puutuvad kokku tõstetöödega autokraana abil.

Kursus on suunatud professionaalse teoreetiliste ja praktiliste teadmiste omandamisele. Kursuse läbinud õpilane oskab rakendada omandatud teadmisi,tunneb Sild-ja pukk-kraana ehitust, ekspluatatsiooni reeglid ja nende kasutamist. Oskab teostada põhitöid järgides tööohutuse nõuded.  Kursuse läbinud ja eksami sooritanud õpilane on valmis töötama või praktikat sooritama.

 

Nõuded koolitaja kompetentsile: Tehniline või tootmisalane haridus, rakenduslik haridus või pidev praktiline töö 5 aastat. Kogemus täiskasvanute koolitajana 2 aastat.

  

Teooria õpetaja: Anatoli Tamm.
Praktika õpe: EMET TMV AS


Õppekava kinnitatud:
 06.03.2023