Kahveltõstuki juhi ja troppija baaskoolitus 48 ak.h. (algajatele)

Täienduskoolitusasutuse nimetus: Ehitajate Koolituskeskus OÜ (ehitajatekoolituskeskus.ee).

Õppekava nimetus: Kahveltõstuki juhi ja troppija baaskoolituskoolitus 48 ak.h 

Õppeastmed: Täiskasvanute täiendkoolitus algajatele.

Õppekavarühm: Tehnika, tootmine ja ehitus

Toimumisaeg: Aastaringselt, 6 õppepäeva.

Õpiväljundid: Tunneb  masina ehitust, ekspluatatsiooni reegleid ja nende kasutamist. Oskab teostada põhilisi töid, järgides tööohutuse nõuded. Õpilane on võimeline töötama iseseisvalt, vastutama oma tööülesannete täitmise eest. Oskab teostada tehnilist seisukorra kontrolli, masina tööks ettevalmistamisel. Oskab masinat käivitada, juhtida, seisata ning liikuda erinevates tingimustes, sooritades vajalikke tööoperatsioone. Oskab täita tehnohooldusgraafikut.Teab lastide ohutu laadimise ja kinnitamise võtteid ja kinnitusvahendeid. Analüüsib tropiharude kaldenurga mõju tropi kandevõimele Teostab töökoha tööeelset ülevaatust. Teostab troppide tööeelset kontrolli Valib tööks sobivad tropid. Tunneb troppide ehitust. Tunneb troppide väljapraakimise põhjuseid, praagib tööks kõlbmatuid troppe Tunneb koormate troppidega sidumise mooduseid. Tunneb koormate haakimise korda konksudega ja haaratsitega Teeb kindlaks koorma kaalu. Tunneb traaversite kasutamise põhimõtteid. Teab autotranspordi laadimise põhimõtteid. Oskab laadida poolvaguneid. Analüüsib tropilipikutele kirjutatud andmeid. Teab troppide arvutuslikke tugevuse tagavarasid Kasutab vajadusel signaliseerimist. Tunneb esmaabi andmise põhimõtteid. Rakendab töös troppimise ohutusjuhendi nõudeid. Oskab tegutseda tööõnnetuse korral. Juhib  pukk-ja sildkraana  puldiga põrandalt.

 

Õpingute alustamise tingimused: Koolitusele võetakse vastu selleks soovi avaldanud täiskasvanuid (alates 18. aastast) avalduse alusel vastavalt tingimustele.

Õppe kogumaht: 60 ak.h, sellest 48 ak.h (auditoorne töö 40 ak.h + praktika tootmises 8 ak.h renditud tehnikaga), toimub juhendatud õppimine, iseseisev töö 12 ak.h

 


Õppe sisu

 • Kontaktõpe:
 •  Masinate ehitus. Hüdraulika ja hüdroseadmed. Masinate kasutamine ja hooldamine. Tööde teostamine. Tööohutus.
 • Troppimistööde olemus
 • Tõstetrossid, -ketid, -lindid, -vööd
 • Tropikonksud, kraana tõstekonksud, tõsterõngad
 • Kousid, seeklid, trossilukud, tõstesilmad
 • Kaubaaluste tõstekahvlid
 • Koormustabel
 • Mitmeharulised kett-tropid, kett-troppide tähistusetiketid
 • Haaratsid, tõsteklambrid
 • Traaversid, tõsteraamid, tõstekastid
 • Tropietiketid, nurgakaitsed
 • Troppide sidumine ja haakimine
 • Töötervishoiu ja tööohutuse seadus
  – Isikukaitsevahendid ja nende kasutamine Esmaabi osutamine
  – Tropiharude kaldenurga mõju tropi kandevõimele Koorma raskuskeskme määramine
 • Koorma kaalu määramine
  – Tööterritooriumi ja töövahendite tööeelne kotroll Ohutuse tagamine tööterritooriumil
 • Troppide praakimise kord
  – Enamlevinud vigastused troppidel Signaliseerimise kord
  – Troppimistööde käigus enamlevinud tööõnnetused ja nende ärahoidmine; Tegutsemine tööõnnetuse korral;
 • Troppimistööde ohutusjuhend
 • kursus pukk-ja sildkraana juhtimiseks puldiga põrandalt koos ohutustehnika instruktaažiga.

 

Praktiline tegevus: Sooritatakse lõpetamiseelne praktika töökeskkonas (koolitusasutuse või tööandja territooriumil) Töövõtete õppimine juhendaja juhendamisel.

Õppekeskkond: Teoreetiline väljaõpe toimub Ehitajate Koolituskeskus OÜ õppeklassis, aadressiga Pae 29 Tallinn.

Õppematerjalide loend:

Õppetöös kasutatakse õpikuid, plakateid ja Ehitajate Koolituskeskus OÜ õppematerjale ja lisaks tutvutakse:

 • Seadme ohutuse seadus
 • Töötervishoiu ja tööohutuse seadus
 • Troppimistööde ohutusjuhend
 • “Kraanade ehituse ja ohutu eksplatatsiooni eeskirjad”.
 • “Kopli Sadama Ohutustehnika instruktsioonid”.
 • “Ohutu töötamise juhend. Kraanasid teenindavale troppijatele”.
 • Ehitajate Koolituskeskus OÜ koolituskeskuse koostatud õppematerjalid.

 

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid: Õpilane on osalenud vähemalt 80% ulatuses õppetöös.  Suuline eksam. Positiivseks sooritamiseks on vaja vähemalt 60% õigeid vastuseid. Kui õpiväljundid on saavutatud  ja  õpingute lõpetamise nõuded on täidetud ja hindamise läbinud positiivsele tulemusele antakse õpilasele kahvellaadurijuhi eriala tunnistus õppe läbimise kohta. Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse tõend koolitusel osalemise kohta läbitud teemade lõikes.

 

Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus:
Koolitaja praktilise töö kogemus lähtuvalt koolituse spetsiifikast. Oskus ja soov oma teadmisi edasi anda, töökogemus koolitajana 2 aastat või praktilise töö kogemus 5 aastat.

 

Õpetaja: Anatoli Tamm. Täiskasvanute koolituse kogemus 10 a.

Praktika juhendaja: Valeri Tsudovski. Tööstaaž masinatel 22 aastat, täiskasvanute koolitamise kogemus tootmises 5 aastat.

 

Õppekava kinnitatud: 01. märts 2023